Đồng phục giáo viên – khơi dậy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt