May đồng phục học sinh cần lưu ý thiết kế như thế nào để tạo nét trong sáng, đúng lứa tuổi